Zasady zgłaszania prac

Komitet Naukowy Zjazdu zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania streszczeń zgodnych z tematami przewodnimi Zjazdu.

Termin nadsyłania streszczeń: do 15 maja 2018 r. 25 maja 2018 r.

Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:
1. Streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego
    dostępnego na stronie Zjazdu www.gradatim-sympozją.pl/zjazdptgc2018 ,
2. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim
3. Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków,
4. Streszczenie musi zawierać:
• tytuł pracy,
• pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu, pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
• części pracy w kolejnych akapitach: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski,
5. Wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun Koła Naukowego,
6. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów,
7. Pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenie powinno zawierać wyjaśnienie jego znaczenia,
8. Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie, ale osoba prezentująca może przedstawić tylko jedno z nich
9. Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych konferencjach, zjazdach itp.

Ocena zgłoszonych prac i forma ich prezentacji:
1. Zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy Zjazdu,
2. Autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w ciągu 4 tygodni od terminu zakończenia
    przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu pracy do prezentacji),
3. Przyjęte prace zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji:
• prezentacje ustne: po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidywany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
• sesja plakatowa: prace zakwalifikowane do tej sesji będą prezentowane w wyznaczonym terminie, szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
4. Możliwość prezentacji i publikacji prac w materiałach zjazdowych będą mieli wyłącznie uczestnicy Zjazdu, którzy dokonali opłaty rejestracyjnej.
5. Oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac w języku angielskim w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,