Program

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych”
12-13.10.2018
Program konferencji


Piątek 12.10.2018


12.30-13.30 Lunch
13.30. Otwarcie konferencji

Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Lewandowski
13.40-15.00 Sesja I
 prowadzący Lidia Gil, Agnieszka Wierzbowska

1. Allogeneic stem cell transplantation for myelodysplastic syndrome based on molecular profiling
Matteo Della Porta
2. Treatment of myelodysplastic syndrome in patients not qualified to stem cell transplantation
Esther Oliva

15.00-15.30 Przerwa kawowa

15.30-17.00 Sesja II
 prowadzący Grzegorz Basak, Anna Czyż

1. Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w ostrej białaczce szpikowej – współczesne wyzwania
Jerzy Hołowiecki
2. Transplantacja alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dzieci
Krzysztof Kałwak
3. Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu pierwotnie opornej i nawrotowej ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży 
Jacek Wachowiak
4. Przeszczepianie komórek hematopoetycznych w leczeniu przewlekłej białaczki mielomonocytowej
Andrzej Hellmann

17.00-18.00 Zebranie Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

19.00 Kolacja (Bazar Poznański, obowiązują zaproszenia)

Sobota 13.10.2018


9.00-11.00 Sesja III
 prowadzący Mieczysław Komarnicki, Wiesław W. Jędrzejczak

1. Wprowadzenie do Global Registration Identifier for Donors (GRID)
Małgorzata Dudkiewicz
2. Współpraca między Poltransplantem i KCBTiK oraz ośrodkami zaangażowanymi w pobieranie, testowanie, bankowanie, przeszczepianie komórek krwiotwórczych
Małgorzata Dudkiewicz, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
3. Czy warto opracować katalog zdarzeń i reakcji niepożądanych?
Maria Kozłowska-Skrzypczak
4. Czy transplantacja komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego zastąpi przeszczepienia od dawców niespokrewnionych
Wiesław W. Jędrzejczak
5. Czy CAR-T zastąpią transplantację komórek krwiotwórczych w hematologii?
Sebastian Giebel

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-16.00 Warsztaty transplantacyjne
 prowadzący Sebastian Giebel, Beata Piątkowska-Jakubas
1. Transplantacja komórek hematopoetycznych w zespołach mielodysplastycznych - projekty badawcze sekcji MDS PALG
Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa)
2. Skuteczność doborów dawców niespokrewnionych w latach 2013:2017, w Polsce, mierzoną liczbą przeszczepień komórek krwiotwórczych: NZOZ Medigen na tle innych podmiotów
Monika Sankowska & Leszek Kauc (Warszawa)
3. Reaktywacja CMV i skuteczność leczenia wyprzedzającego u chorych poddawanych allotransplantacji od dawców haploidentycznych lub niespokrewnionych z niezgodnościami w zakresie HLA
Jarosław Dybko (Wrocław)
4. Zakażenia Clostridium difficile po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
Agnieszka Piekarska (Gdańsk)
5. Ocena mechanizmów nabytej oporności komórki szpiczaka plazmocytowego na inhibitory proteasomów w warunkach in vitro oraz ex vivo
Tadeusz Kubicki/Dominik Dytfeld (Poznań)
6. Znaczenie rokownicze zaburzeń molekularnych w MDS – badania własne
Monika Adamska / Lidia Gil (Poznań)
7. Epidemiologia i wyniki leczenia zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych w latach 2012-2014: dorośli vs dzieci
Lidia Gil (Poznań)
8. Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego w leczeniu AML – doświadczenia własne
Anna Łojko-Dankowska (Poznań)
9. Problemy ginekologiczne u pacjentek po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych
Łukasz Klasa (Gdańsk)
10. Bezpieczeństwo przetoczeń krwi i jej składników u pacjentów poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych
Joanna Bienias (Katowice)
11. Analiza morfologii i funkcji płytek krwi u pacjentów z ostrą białaczką szpikową poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
Joanna Bienias (Katowice)
12. Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce mielomonocytowej
Agata Wieczorkiewicz-Kabut (Katowice)
13. Autologiczne przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych w ostrej białaczce szpikowej niskiego ryzyka
Anna Kopińska (Katowice)
14. Ratunkowe przeszczepienia haploidentyczne u dzieci z zastosowaniem cyklofosfamidu po przeszczepie – doświadczenia ośrodka wrocławskiego
Marek Ussowicz (Wrocław)
15. "Im więcej dajesz, tym lepiej się czujesz" - korzyści z dawanego wsparcia u chorych z ostrą białaczka szpikową i zespołem mielodysplastycznym po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Gliwice)
16. Napromienianie całego ciała w dawkach zredukowanych i niemieloablacyjnych w skojarzeniu z fludarabiną jako leczenie kondycjonujące przed allotransplantacją komórek krwiotwórczych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową i zespołem mielodysplastycznym – wyniki leczenia i profil bezpieczeństwa w analizie jednoośrodkowej
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Gliwice)

16.00 Obiad